[apress_portfolio_styles style=”style2″ layoutstyle2=”grid_retangular” num=”9″ portfoliocrslcolprw=”Three” portfoliocrslcolpad2=”20,20,20,20″ portfoliocrsltitlesize=”20″ portfoliocrsltitlecolor=”#ffffff” portfoliocrsloverlayhovercolor=”#4169e1″ portfoliocrsloverlayhoveropac=”0.95″ portfoliocrslzoomicon=”fa fa-plus” portfoliocrslbuttonbg=”#363636″ portfoliocrslbuttonhovbg=”#414141″]